Semalt, synap görmeli e-poçta spam süzgüçleriniň esasy görnüşlerini hödürleýär

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Igor Gamanenko häzirki wagtda spamyň maşgala adyna öwrülendigini we ähli e-poçta traffiginiň segsen göteriminiň peýdasyz we manysyzdygyny aýtdy. E-poçta arkaly işjeň hat alyşmagyň spam goragy bolmazdan mümkin däldigini aňladýar. Bu aralykda, soralmaýan täjirçilik e-poçta (UCE), spam diýlip atlandyrylýan sanly gereksiz habar. Käbir ýagdaýlarda düýbünden zyýansyz we hiç hili problema döretmeýär, ýöne käwagt kompýuter ulgamyňyza we web sahypaňyza zyýanly kodlary we wiruslary girizip biler. Bütin dünýäde iberilen e-poçtalaryň köpüsini göz öňünde tutup, e-poçta spam süzgüçlerine göz aýlamaly we olaryň hemmesini talaplaryňyza laýyk gelýänini tapmaga synanyşyň.

Ulularyň mazmuny spam süzgüji:

Ulular üçin mazmun spamy e-poçta spamynyň iň köp ýaýran görnüşlerinden biridir we onuň üçin ulanylýan süzgüç uly ýaşly spam süzgüji hem diýilýär. Käwagt hakerler we spamerler jynsy kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin döredilen önümler we hyzmatlar bilen ulanyjylary aldaýarlar. Porno web sahypalaryna ýa-da mahabatlaryna baglanyşyk goýýarlar we bu zatlary internetde tanatmak isleýärler. Birnäçe ýyl bäri adamlar uly ýaşly spam üçin süzgüç döredip başladylar. Şeýle süzgüç döretmek üçin diňe e-poçta salgyňyzyň Süzgüç meýdanyna gitmeli, süzgüç döretmeli we birnäçe wagt bäri sizi gaharlandyrýan ulular sahypasyna URL goşmaly.

Saglyk we lukmançylyk spam süzgüçleri:

E-poçta spam süzgüçiniň bu görnüşi web sahypalary we iberijiler üçin horlanmak üçin önümleri, derini bejermek bejergileri, duruş gowulaşdyryjy dermanlar, adaty däl we hytaý dermanlary, şeýle hem berhiz goşundylary üçin peýdalydyr. Web sahypaňyz bar bolsa, bu spamyň öňüni almak üçin degişli WordPress pluginini gurup bilersiňiz. Bu galp teklipleri e-poçtaňyzdan alýan bolsaňyz, geljekde size gaharly habar ibermezligi üçin diňe bir süzgüç döredip, şol şahsyýetnamalary bu filtre goşuň.

Syýasy spam süzgüçleri:

Syýasy spam syýasy howplar we palçyk hereketleri görnüşinde ýaýraýar. Ekstremistler, terroristler we hakerler bu spamy internetde ýaýratmaga gatnaşýarlar. Olar negatiw pikirli adamlar we adamzat gymmatlyklaryna hormat goýmaýarlar. Şol sebäpli günüň dowamynda size spam hatlar iberýärler we howpsuzlyk ýa-da hukuk goraýjy syýasatlar bilen asla gyzyklanmaýarlar. Syýasy spam süzgüçlerini döretmek aňsat we bu şübheli e-poçta, potensial howplar we puluňyzy ýitirmek howplaryndan dynmaga kömek edip biler.

Netije

Spam, wiruslar, zyýanly programma üpjünçiligi we gereksiz hatlar onlaýn ulanyjylar üçin uly howp. Hakerler we spamerler bizi gaharlandyrmak we pulumyzy ogurlamak üçin dürli usullary ulanýarlar. Şeýle e-poçta üçin haýsydyr bir süzgüç döretmedik bolsaňyz, bikanun iş tekliplerini, awtomatiki jogaplary, wiruslary, zyýanly programma üpjünçiligini we size çynlakaý kynçylyk döredip biljek spamyň ähli görnüşlerini öz içine alýan soralmaýan e-poçtalardan uzak durmalysyňyz. Bu ýa-da beýleki tarapdan, e-poçta spamy uly mesele, emma internetde ýüze çykýan meseleleriň köpüsini çözmek üçin süzgüçler bar.

mass gmail